چکامه ها

دلنوشته ها ، اشعار و چکامه های من

چکامه ها

دلنوشته ها ، اشعار و چکامه های من

چون که در آغوش آتش سوختند
عشــق را پروانـه ها آموختند
این پر پروانه ها تنها نسوخت
شعله ها هم اندک اندک سوختند
از فــروغ چهره عاشـق وشان
نازنینان چــهره ها افروختند
هر دو سوی این حکایت باختند
باختند آن هر چه را اندوختند
تا که باز افتد به دام چشم ها
چشم ها را بر قدم ها دوختند

طبقه بندی موضوعی
......................................................................... .........................................................................

دلنوشته ها ، اشعار و چکامه های من .

شمع و بروانه

 

 

چون که در آغوش آتش سوختند

عشــق را پروانـه ها آموختند

این پر پروانه ها تنها نسوخت

شعله ها هم اندک اندک سوختند

از فــروغ چهره عاشـق وشان

نازنینان چــهره ها افروختند

هر دو سوی این حکایت باختند

باختند آن هر چه را اندوختند

تا که باز افتد به دام چشم ها

چشم ها را بر قدم ها دوختند

ققنوس در اقیانوس
 
  ... و اما من .

من ابوالفضل